What's News
Pic
June 2, 2023
กรมการท่องเที่ยวรับสมัครเข้ารับการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2566
44
Pic
April 30, 2023
Filming in Thailand Statistics
1817
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขออนุญาตการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2565