What's News
August 9, 2022
ประกาศ เรื่อง การจัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบวิถีใหม่ รุ่นที่ 3
64
April 11, 2022
ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขออนุญาต การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564
426
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบวิถีใหม่ รุ่นที่ 2
ประกาศ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย